મારાં લાગો છો?

 

સારા લાગો છો
વ્હાલા લાગો છો

સાગર જેવા છો
ગહેરા લાગો છો

આંસું થૈ બેઠા
ધારા લાગો છો

સ્પર્શી લઉં થોડાં
સપના લાગો છો

હોઠોં છે સુકા સઠ
પ્યાસા લાગો છો

સ્પર્શી ના હું શકું
તારા લાગો છો

ફૂલો ઝરતા હસતા
ક્યારા લાગો છો

મીઠાં ઈશારા
મીઠાં લાગો છો

શા માટે આજ
મારાં લાગો છો?

સપનાં મા સપના
સપનાં લાગો છો

સપના વિજાપુરા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *