બહેર આપો

200355364-001

ઉદાસીને ખુશીની એક લહેર આપો
ગઝલને આ નવી કોઇ પણ બહેર આપો

કાં તો મીરાની જેવું એક જિગર મને દો
નહીંતર એક પ્યાલો મુજને ઝહેર આપો

જુનાં મિત્રો જુનાં સંબંધ નથી હવે તો
નવાં મિત્રો નવું કોઇ એક શહેર આપો

છે બેઘર રોઝદારો ભૂખ ને પ્યાસ માર્યા
કર્યુ છે કામ જેણે એને કહેર આપો

છે સપનાં શુષ્ક ખૂલી આંખનાં કયારથી પણ
એ ભીંજવવાં મજાની એક નહેર આપો

સપના વિજાપુરા

4 thoughts on “બહેર આપો

 1. Saryu Parikh

  ગઝલ સારી છે.
  જુનાં મિત્રો જુનાં સંબંધ નથી હવે તો
  નવાં મિત્રો નવું કોઇ એક શહેર આપો
  નવા શહેરમાં ગિઠવાઈ ગયાં હશો.
  સરયૂ પરીખ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *