પડછાયા

લાંબા ટૂંકા થતા અને
ક્યારેક મારામાં જ સમાતા
મારાં પડછાયા!!
પીછો નથી છોડતાં
મારાં પડછાયા..
વળગેલા રહે છે મને
જળાની માફક
આ પડછાયા!!!
સુખ દુખ પણ છે
આ પડછાયા જેવાં…
ફરે છે મારી સાથે
પડછાયાની જેમ..
આ પડછાયા અળગા
શી રીતે કરવાં?
હા માણસ મરી જાય તો
પડછાયાથી પીછો છૂટે..
કારણ મર્યા પછી
જનાઝામાં સુવાનું કફન ઓઢીને
અને બસ…
પડછાયા ગયાં..અને
હા.. પેલા સુખ દુખનાં
પડછાયા પણ ગુમ થઈ ગયા!!!
હાશ માનવી અંતે થયો
પડછાયા રહિત!!!
સપના
૨-૦૫-૨૦૧૨

2 thoughts on “પડછાયા

  1. અશોક જાની 'આનંદ'

    વાહ્ સુંદર અછાંદસ… પડછાયાથી પીછો છોડાવવો સહેલો નથી….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.